Chcesz skupić się tylko na prowadzeniu swojego biznesu?

Lepiej nie można było trafić.

Zajmiemy się za Ciebie rozliczeniem z ZUS, US oraz wszystkimi innymi sprawami urzędowymi.

Odbierzemy dokumenty (możliwość przesłania na e-mail), nie będziemy zajmować dużo czasu.

Chcesz założyć działalność lub już ją prowadzisz i potrzebujesz wsparcia?

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych założeniem własnej firmy, a także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą do skorzystania z naszej wiedzy.

 

Zeznania podatkowe

Zwrot VAT za materiały budowlane

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzenie zeznania rocznego
- przygotowywanie bilansów
- reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
- archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

Ewidencje podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego
- sprawdzenie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- zapis przychodów w ewidencji sprzedaży
- wyliczenie zobowiązania podatkowego
- prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupów VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- sporządzenie zeznania rocznego
- reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
- archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

 

 Księgi handlowe

- tworzenie zakładowego planu kont indywidualnie pod potrzeby firmy

- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym
- dekretacja dokumentów
- uzgadnianie kont rozrachunkowych, monitoring płatności
- zestawienie obrotów i sald
- prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
- prowadzenie ewidencji wyposażenia
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- sporządzenie sprawozdania rocznego, a na życzenie klienta sprawozdań kwartalnych,   miesięcznych
- sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
- reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS
- archiwizacja dokumentów w siedzibie firmy

 

Kadry i płace
1. Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników:
- prowadzenie akt osobowych
- przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej potwierdzania obecności oraz absencji pracowników
- prowadzenie ewidencji czasu pracy
- sporządzanie harmonogramów czasu pracy
- sporządzanie regulaminów wewnętrznych pracodawcy (regulamin pracy, regulamin -wynagradzania, regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych)
- akta pracownicze przechowujemy w siedzibie firmy

2. Dokumentacja i ewidencja związana z umowami o pracę:
- sporządzenie listy płac
- prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy

3. Dokumentacja umów zleceń i umów o dzieło:
- prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców
- przygotowywanie umów zleceń / o dzieło
- sporządzenie listy płac umów zleceń i o dzieło
- sporządzenie deklaracji podatkowych
- listy płac wraz z dokumentami płacowymi przechowujemy w siedzibie firmy

4. Prowadzenie dokumentacji ZUS:
- sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS
- sporządzanie deklaracji ZUS
- prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
- przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne
- wszelkie dokumenty do ZUS przekazujemy drogą elektroniczną z wykorzystaniem własnego podpisu elektronicznego

Cennik usług księgowych
Ceny naszych usług każdorazowo ustalamy indywidualnie, w drodze negocjacji z Klientem.

Na cenę mają wpływ takie czynniki, jak:
- forma prawna (osoba prawna, osoba fizyczna, spółka cywilna, itp.)
- rodzaj prowadzonej ewidencji księgowej (księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany)
- rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej (handel, usługi, produkcja)
- ewidencja dla potrzeb podatku VAT
- ilość używanych środków trwałych
- ilość transakcji w obrocie z zagranicą
- ilość zatrudnionych pracowników
- możliwość importu danych z programów magazynowo/sprzedażowych
- system czasu pracy stosowany przez podatnika